Tour across the Czech republic

To be able to work effectively with any community, it is essential to have the most up to date, relevant and factual information concerning that particular community. It is impossible to work effectively with people if we don’t know what are the concerns, feelings and opinion within that community.

For this reason, I have decided to utilise my holiday time in the Czech Republic to visit places and speak to people to find out what works well, what could be improved and what are the main concerns. During the month of August, I have done the following:

 

What are my findings? There three mains strands that I was interested in:

 1. Living conditions: Many people living in poverty are experiencing difficulties in escaping from the ‘vicious circle’ of poverty. Shelters and hostels owned by private landlords and by public authorities are in very bad condition, often with serious constructional deficiencies, broken windows, inadequate amenities, infestation. There is no control mechanism in place to monitor and enforce adequate living condition for people. I met families with 4 children living in one bedroom flat with a fire-wood burner as the only meaning of heating and cooking. People living in such conditions understandably lose any drive to succeed and often manage their depressions and frustration by substance misuse, gambling and complete withdrawal from social interaction.
 2. Community cohesion: Even though it appears on the surface that Roma and non-Roma live in relative cohesion, unfortunately from what I saw and heard it appears that the gap between both communities is actually expanding! Both sides are blaming the other side for not trying hard enough to change the status quo and often I met with apathy to actually agglutinate the gap.
 3. Health condition of children living in poverty: I have recently decided to focus on improving health conditions of children and young people living in poverty. From my experience, but also from speaking to health professionals and schools in the UK it is apparent that there are many children with unidentified health problems, including bad sight and hearing, deteriorating teeth, rat bites and infections. I have conducted a research in the Czech Republic and there are couple of people conducting a research in Slovakia. In the next phase, I am planning to create a system of systematic medical help in both countries, providing medical supply and medical services, and providing relevant information to parents.

In conclusion I would add, it had been financially and timely exhausting month (this wasn’t part of any project, it was merely my own initiative) however it was highly rewarding and humble experience. I was honoured to meet lots of kind people that were willing to spare their time to meet with me. In particular I would like to express my gratitude to:

 • Martin Dudi and his family from Ceske Budejovice,
 • Michal Mizigar from Pisek,
 • Iveta Bilkova and Stefan Olah from Liberec,
 • Jana Horvathova and Tomas Scuka from Brno
 • Petr Mati from Bilina
 • Vladimir Hanzel, Eugen Kukla and his wife Nadia Rovderova from Prague,
 • Organisation ROMEA for involving me in BARUVAS project.

K tomu, aby člověk byl schopen pracovat efektivně s jakoukoliv komunitou, je třeba mít aktuální a správné informace, které se dotýkají té dané komunity. Je to téměř nemožne pracovat efektivně s lidmi, o kterých nevíme nic o tom co jich trápí, o jejich citech a názorech.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl využít mé dovolené v ČR a navštívit různá místa a mluvit s lidmi. Cílem bylo zjistit co funguje dobře, co by se dalo zlepšit a co lidi nejvíce trápí. Během srpna jsem podniknul následující:

 

Jaké jsou závěry z mé cesty? Zajímal jsem se převážne o následující oblasti:

 • Životní podmínky: Spousta lidí žijících v chudobě je prakticky neschopna se vymaňit ze začarovaného kruhu chudoby. Ubytovny (jak ve vlastnictví města tak i v rukou soukromých subjektů) jsou většinou v dezolátním stavu, často s vážnými konstrukčními nedostatky, rozbitými okny, nevhodným sociálním zařízením a infestací. Příjde mi, že neexistují žádné kontrolní mechanismy, které by pomohli monitorovat a prosazovat adekvátní životní podmínky pro lidi žijící v těchto ubytovnách. Potkal jsem se s rodinami, které mají 4 děti a všichni žijí v malém bytě (jeden pokoj a jedna kuchyň), kde se topí a vaří pouze v kamnech na dřevo. Lidi žíjící v těchto podmínkách samozřejmě často ztrácí naději na změnu a často řeší své frustrace a deprese návykovými látkami, hraním automatů a ůplnou resignací a sociálním vyloučením.
 • Komunitní soudružnost: I přes to, že se napovrchu společnosti zdá, že Romové i ne-Romové žijí v relativním klidu a souladu, bohůžel z toho co jsem viděl a slyšel mi přijde, že se mezera mezi oběma komunitama rozšiřuje. Obě strany viní tu druhou stranu z toho, že se dostatečně nesnaží změnit současnou situaci a často jsem se setkal i s určitou apatií tuto mezeru stmelit.
 • Zdravotní stav dětí a mládeže žijící v chudobě: Před nedávnem jsem se rozhodl soustředit se na zlepšování zdravotní situace dětí a mládeže žijící v chodobě. Z mé zkušenosti, ale také z rozhovorů, které jsem měl se zdravotníky a učiteli v Anglii, je zřejmé, že je spousta dětí s neodhalenými zdravotními problemami (špatný sluch, špatný zrak, rozpadající se zuby, kousance od krys, infekce atd.). Během mých cest jsem podnikl průzkum situace v ČR a pár mých kolegů dělá průzkum v SR. V další fazy plánuji vytvořit systém systematické zdravotní pomoci v obou zemích (dodávka zdravotního materiálu a léků, poskytování akutní zdravotní péče a osvěta).

 

Na závěr bych doplnil, že i přes to, že to byl velice náročný měsíc (toto turné nebylo součástí žádného projektu, byla to moje soukromá iniciativa), byla to velice přínosná a příjemná zkušenost. Měl jsem tu čest potkat spoustu lidí, kteří byli ochotni mi věnovat svůj čas. Zejména bych chtěl poděkovat:

 • Martinovi Dudiovi a jeho rodině z Českých Budějovic,
 • Michalovi Mižigárovi z Písku,
 • Ivetě Bílkové a Štefanovi Olahovi z Liberce,
 • Janě Horváthové a Tomášovi Ščukovi z Brna,
 • Petrovi Mati z Bíliny,
 • Vladimirovi Hanzelovi, Eugenovi Kuklovi and jeho manželce Nadie Rovderové z Prahy,
 • Organizaci ROMEA za zapojení do projektu BARUVAS.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.